Ron with some weirdo hair-do
Photo taken during my third freshman year